Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ιστορική Ανασκόπηση

Το 1951 ιδρύθηκε από την Αποικιακή Κυβέρνηση η πρώτη Τεχνική Σχολή στην Κύπρο, η Τεχνική Σχολή Λεύκας, με τμήματα για ξυλουργούς, μεταλλοτεχνίτες και μηχανικούς.

Το 1952 κλήθηκε ειδικός εμπειρογνώμονας από το Ηνωμένο Βασίλειο, για μελέτη της περαιτέρω ανάπτυξης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Με βάση τα πορίσματα του ξένου ειδικού, αποφασίστηκε η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε τρία επίπεδα:

(α) Προπαρασκευαστικές Τεχνικές Σχολές
(β) Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές
(γ) Τεχνικά Ινστιτούτα

Το σχέδιο προνοούσε δαπάνη ενάμιση εκατομμυρίου λιρών. Σε πρώτη φάση άρχισε η ανέγερση του Τεχνικού Ινστιτούτου Λευκωσίας, ενώ παράλληλα λήφθηκε πρόνοια για εκπαίδευση καθηγητών τεχνικών μαθημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 1956, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης και εφαρμογής των εισηγήσεων του εμπειρογνώμονα για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, λειτούργησε το Τεχνικό Ινστιτούτο Λευκωσίας και η Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Και τα δύο ιδρύματα περιελάμβαναν προπαρασκευαστικά τμήματα. Στα προπαρασκευαστικά τμήματα, μετά από δύο χρόνια σπουδών, οι πιο ικανοί μαθητευόμενοι μπορούσαν να γίνουν δεκτοί σε τμήμα θετικών επιστημών ή σε τεχνικό τμήμα. Οι άλλοι μαθητευόμενοι, σύμφωνα με το σχέδιο, μπορούσαν να ακολουθήσουν τριετή κύκλο σπουδών σε τμήματα επαγγελματικού επιπέδου, με στόχο την επάνδρωση της Βιομηχανίας.

Οι Σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, βρίσκονταν ως το 1959 κάτω από τον άμεσο έλεγχο και τη διοίκηση του Γραφείου Παιδείας της Αποικιακής Κυβέρνησης. Μετά την υπογραφή των συμφωνιών για την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας και Λεμεσού παραχωρήθηκαν στην Ελληνική Κοινότητα, η δε Τεχνική Σχολή Λεύκας και η Προπαρασκευαστική Σχολή Λευκωσίας δόθηκαν στην Τουρκική Κοινότητα.

Μετά την ανεξαρτησία το 1960 και την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυπριακή οικονομία παρουσίασε μια θεαματική ανάπτυξη και, ως αποτέλεσμα, υπήρξε μεγάλη ανάγκη για επαρκώς εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας και Λεμεσού δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του τόπου για ειδικευμένο τεχνικό δυναμικό. Έτσι, σταδιακά ο αριθμός των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών αυξήθηκε σε έντεκα, συμπεριλαμβανομένων δύο Εμπορικών και Επαγγελματικών Σχολών και μίας Γεωργικής Σχολής.

Η Τουρκική εισβολή του 1974 και η κατοχή του 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη πέντε από τις έντεκα Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, συμπεριλαμβανομένων και των δύο Εμπορικών και Επαγγελματικών Σχολών και της μίας Γεωργικής Σχολής.

Τα χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή παρουσιάστηκε μία ραγδαία μετατροπή της οικονομίας, από κυρίως γεωργική σε οικονομία βασισμένη στις υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση έπρεπε να ανταποκριθεί σε νέες εκπαιδευτικές, οικονομικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Σταδιακά, ιδρύθηκαν περισσότερες Τεχνικές Σχολές. Σήμερα, λειτουργούν δώδεκα (12) Τεχνικές Σχολές σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι, Αυγόρου, Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και δύο (2) Εσπερινές Τεχνικές Σχολές σε Λευκωσία και Λεμεσό. Επίσης, στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, λειτουργεί Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.

Η Μεταρρύθμιση του 2000

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στοχεύοντας στη μεταρρύθμιση του περιεχομένου και της δομής της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διαμόρφωσε την Πρόταση για Ανασχεδιασμό, Αναδόμηση και Εκσυγχρονισμό του περιεχομένου και της δομής της ΜΤΕΕ, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2000 και άρχισε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο του 2001.

Με τη νέα δομή, η ΜΤΕΕ προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική. Η διάρκεια σπουδών και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια. Στην Α΄ τάξη οι μαθητές/τριες έχουν κοινό πρόγραμμα κλάδου, θεωρητικής ή πρακτικής κατεύθυνσης. Στη Β΄ τάξη, οι μαθητές/τριες ακολουθούν την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει στην Α΄ τάξη και επιλέγουν ειδικότητα του κλάδου τους, την οποία συνεχίζουν και στη Γ΄ τάξη.

Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών Μ.Τ.Ε.Ε., οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν απολυτήριο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του απολυτηρίου δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα «Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία» και δημιουργία Κλάδου «Βιομηχανικός Σχεδιασμός»

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που έχει ο τομέας του βιομηχανικού σχεδιασμού και της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων για οικονομική ανάπτυξη, προχώρησε, κατά τη διάρκεια της σχολικών χρονιών 2013-2014 και 2014-2015, στην εφαρμογή ενός πολύ σημαντικού εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα «Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία», σε συνεργασία με έναν διακεκριμένο Κύπριο Αρχιτέκτονα και Βιομηχανικό Σχεδιαστή, ο οποίος διαμένει και εργάζεται στη Δανία.

Προωθείται επίσης η δημιουργία νέου κλάδου σπουδών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Βιομηχανικός Σχεδιασμός», ο οποίος θα λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 στην Τεχνική Σχολή «Μακάριος Γ’» Λευκωσίας και την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, με την πρόθεση να προσφερθεί μελλοντικά και σε άλλες Τεχνικές Σχολές.

Αναδόμηση/Αναδιαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ΜΤΕΕ

Στο παρόν στάδιο, και στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εκσυγχρονισμό και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 Επιτροπή για την Αναδόμηση/Αναδιαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων ΜΤΕΕ, η οποία θα υποβάλει εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:
 • Αναθεώρηση των στόχων της ΜΤΕΕ
 • Αναδιαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών ΜΤΕΕ, με ταυτόχρονο επανακαθορισμό των κλάδων
 • Αναθεώρηση / διαμόρφωση Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ΜΤΕΕ
 • Θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των αποφοίτων της ΜΤΕΕ

Σύστημα Μαθητείας - Νέα Σύγχρονη Μαθητεία

Το Σύστημα Μαθητείας λειτούργησε στις Τεχνικές Σχολές από το 1963 μέχρι το 2013, ως ένα διετές πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο προσέφερε πρακτική και θεωρητική κατάρτιση σε νέους που δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε σχολεία του επίσημου συστήματος ανώτερης μέσης εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση της τρίτης τάξης του Γυμνασίου, αλλά επιθυμούσαν να καταρτιστούν και να εργοδοτηθούν σε τεχνικά επαγγέλματα.

Η λειτουργία του Συστήματος Μαθητείας τερματίστηκε τον Ιούνιο του 2013, ενώ η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία, η οποία το αντικατέστησε, τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2012 (κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 το Σύστημα Μαθητείας και η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία λειτούργησαν παράλληλα).

Η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία περιλαμβάνει τα πιο κάτω επίπεδα:

Προπαρασκευαστική Μαθητεία
απευθύνεται σε παιδιά 14-16 χρόνων που βρίσκονται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και παρέχει τη δυνατότητα σ’ αυτά να καλύψουν τις μαθησιακές τους αδυναμίες. Δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυ ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των παιδιών.

Κεντρικό Κορμό Μαθητείας
Έχει τριετή διάρκεια και απευθύνεται σε νέους 15-21 χρόνων που ολοκληρώνουν όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συμπληρώνουν την Προπαρασκευαστική Μαθητεία ή εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους. Τα προγράμματα του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας παρέχουν εναλλασσόμενη πρακτική και θεωρητική κατάρτιση. Κατά τα δύο πρώτα έτη της φοίτησής τους, οι μαθητευόμενοι εξασκούνται στη Βιομηχανία, όπου αμείβονται για την εργασία τους, για τρεις ημέρες την εβδομάδα και παρακολουθούν μαθήματα σε Τεχνική Σχολή για δύο ημέρες την εβδομάδα. Κατά το τρίτο και τελευταίο έτος της φοίτησής τους, οι μαθητευόμενοι εργάζονται στη Βιομηχανία για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και παρακολουθούν μαθήματα σε Τεχνική Σχολή για μία ημέρα την εβδομάδα.

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάληψη της ευθύνης για τη λειτουργία του Συστήματος Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Μέχρι τώρα η λειτουργία της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη του Κέντρου Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η λειτουργία του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας αποτελούσε από κοινού ευθύνη του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με ημερομηνία 15 Απριλίου 2015, ενέκρινε την ανάληψη της ευθύνης για τη λειτουργία του συνόλου του Συστήματος Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

Λειτουργία Απογευματινών και Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών

Τα Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα των Τεχνικών Σχολών ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1990.

Σκοπός των Απογευματινών και Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών είναι η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργαζόμενους ενήλικες, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρέχουν επίσης κατάρτιση που στοχεύει στην επανένταξη των ανέργων ατόμων στην αγορά εργασίας σε τομείς όπου παρατηρείται έλλειψη σε εξειδικευμένους εργάτες.

Στα πλαίσια των Απογευματινών και Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα μονοετούς και τριετούς διάρκειας σπουδών. Τα μονοετή προγράμματα οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού, ενώ τα τριετή προγράμματα οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού που είναι ισάξιο με το Απολυτήριο που απονέμεται από τις Τεχνικές Σχολές όσον αφορά στο τεχνικό μέρος.

Προσφέρονται επίσης προγράμματα προετοιμασίας για διάφορες εξετάσεις τα οποία στοχεύουν:

1. Στην προετοιμασία μαθητών ή αποφοίτων Τεχνικών Σχολών για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς επίσης και άλλων ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού.

2. Στην προετοιμασία για εξετάσεις διαφόρων επαγγελματικών σωμάτων, καθώς επίσης και για εξετάσεις που απαιτούνται από κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, για σκοπούς πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων ή έκδοσης άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.

Ίδρυση Εσπερινών Τεχνικών Σχολών

Η πρώτη Εσπερινή Τεχνική Σχολή άρχισε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβρη του 1999 στη Λευκωσία, στις εγκαταστάσεις της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας. Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτούργησαν οι κλάδοι της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών και της Πολιτικής Μηχανικής - Αρχιτεκτονικής με 129 μαθητές.

Μετά την επιτυχή λειτουργία της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 07 Δεκεμβρίου 2011, προχώρησε στην ίδρυση Εσπερινής Τεχνικής Σχολής και στη Λεμεσό, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012 στις εγκαταστάσεις της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού. Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτούργησαν οι κλάδοι της Μηχανολογίας και των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών με 94 μαθητές.

Οι Εσπερινές Τεχνικές Σχολές προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα μετασχολικής ηλικίας που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση, αφού τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν είναι ισότιμα με τα προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρωινής φοίτησης. Η φοίτηση είναι δωρεάν και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου, το οποίο είναι ισάξιο και ισότιμο με αυτό που απονέμουν οι Τεχνικές Σχολές. Η φοίτηση στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές είναι τετραετής.

Λειτουργία Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)

Με την Απόφασή του με αρ. 73.215 και ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2012, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.), τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Νοέμβρη του 2012. Αποτελούν Δημόσιες Σχολές που προσφέρουν εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μεταλυκειακού επιπέδου σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης. Στεγάζονται σε υφιστάμενες Τεχνικές Σχολές, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών. Λειτουργούν σε δέκα (10) Τεχνικές Σχολές στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, κάτω από την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η αναγκαιότητα για ίδρυση των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. προέκυψε από:
 • Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την έκρηξη των γνώσεων και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιβάλλουν μία συνεχή σχέση του πολίτη με το χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • Τις ανάγκες των αποφοίτων της Μέσης Εκπαίδευσης που δεν ακολουθούν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι χρειάζονται υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
 • Τις ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα προγράμματα ή γνωστικά αντικείμενα (στα πλαίσια της δια βίου μάθησης), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων τα οποία ακολουθούν
 • Τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι στόχοι των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναι:
 • Η προσφορά προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να απευθύνονται σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης, σε τομείς οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας
 • Η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας απόφοιτων Μέσης Εκπαίδευσης και ατόμων που έχουν δυσκολίες ένταξης / επανένταξης στην απασχόληση
 • Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Δια Βίου Εκπαίδεσης, με έμφαση στην υποστήριξη της ικανότητας του εργατικού δυναμικού να προσαρμόζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών
 • Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την ίδρυση και ομαλή λειτουργία των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ., το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Προς τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. και συμβουλεύει ανάλογα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Έχει επίσης συσταθεί Συμβούλιο Προγραμμάτων Σπουδών, του οποίου αρμοδιότητα είναι να συμβουλεύει το Συμβουλευτικό Σώμα αναφορικά με τον καταρτισμό ή την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 προσφέρθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα, τα οποία καθορίστηκαν μετά από διαβούλευση με τα Μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος και του Συμβουλίου Προγραμμάτων Σπουδών:
1. Τεχνικός Διαχείρισης Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Οικιακών Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Συγκόλλησης Σωληνώσεων Διακίνησης Αερίων και Βιομηχανικών Κατασκευών
3. Ειδικός Αρτοποιός και Ζαχαροπλάστης
4. Τεχνικός Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
5. Τεχνικός Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία
6. Τεχνικός Εγκατάστασης και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ανεμογεννητριών
7. Τεχνικός Βιομηχανικών και Οικιακών Αυτοματισμών
8. Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών
9. Τεχνικός Συντήρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
10. Τεχνικός Διαχείρισης Αγορών και Προμηθειών Πλοίων

Η φοίτηση στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναι δωρεάν και εντάσσεται στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης, αφού τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Τα προγράμματα προσφέρονται σε απογευματινό χρόνο και είναι διετούς διάρκειας. Η φοίτηση περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση στη Βιομηχανία, σε επιχειρήσεις ή αλλού.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, 307 σπουδαστές παρακολούθησαν τα προγράμματα που προσφέρονται. Για την επιλογή των σπουδαστών του Α΄ Έτους εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, αφού ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για Θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 78.324, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2015, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να διορίσει Ειδική Επιτροπή για τον καταρτισμό μελέτης και υποβολή εισήγησης ως προς τη θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διετούς διάρκειας.

Αναβάθμιση Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για να καταστεί η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ένα ολοκληρωμένο, ελκυστικό, ευέλικτο και υψηλής ποιότητας σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη συνεδρία του της 15ης Απριλίου 2015, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις, που αφορούν τα προγράμματα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (πρωινή φοίτηση), των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, των Απογευματινών και Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ):
 • Σύνδεση με τη Βιομηχανία, μέσα από τη θεσμοθέτηση Συμβουλευτικού Σώματος για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών για τα διάφορα Προγράμματα, Κλάδους και Ειδικότητες
 • Βελτίωση της ποιότητας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών
 • Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για τις προοπτικές που προσφέρει η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Αναβάθμιση και ευελιξία των Προγραμμάτων που προσφέρονται από τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, οι οποίες είναι σχολές δεύτερης ευκαιρίας
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και κατοχύρωσή τους ως σχολών τριτοβάθμιας διετούς εκπαίδευσης, με καθαρά επαγγελματική κατεύθυνση
 • Ανάληψη της ευθύνης για τη λειτουργία του συνόλου του Συστήματος Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης για τη λειτουργία του θεσμού
 • Σύνδεση όλων των προγραμμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Πρόσβαση σε κατάλληλο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές, μέσα από την κατάρτιση στη Βιομηχανία
 • Ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ετοιμασία πρότασης για δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων
 • Εγκαθίδρυση Πλαισίου Διασφάλισης της Ποιότητας.
Η επιτυχία των δράσεων που έχουν τεθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό καθίσταται ζωτικής σημασίας, αφού είναι άμεσα συνυφασμένες με την άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση, όπως είναι η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.