Συνάντηση Ιδεών

Στις 17 Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο των 50χρονων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε "Συνάντηση ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό". Η Συνάντηση αποσκοπούσε στο να προβάλει τις πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Βασική επιδίωξη ήταν μέσα από μια δυναμική διαδικασία να αναδειχθεί αφενός, ο προβληματισμός που αφορά στις θεματικές του συνεδρίου και, αφετέρου, να υπάρξει γόνιμος διάλογος, εποικοδομητική κριτική, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμός.

Η Συνάντηση "Συνάντηση ιδεών για την παιδεία και τον πολιτισμό" αποτελείτο από δύο μέρη. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι συζητήσεων (panel sessions) ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (round table discussion).

Οι θεματικές που αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης ήταν οι ακόλουθες:

«Ο ρόλος της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας».

«Διαμορφώνοντας τον πολίτη του αύριο»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Εγγραφές: 08:30 - 09:00
  • Χαιρετισµός από τον Έντιµο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού, κ. Κώστα Καδή
  • Τοποθέτηση από τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και ∆ιαχείρησης Κρίσεων, κ. Χρήστο Στυλιανίδη
  • Συζήτηση θεµατικής ενότητας «Ο ρόλος της Εκπαίδευσης, του Πολιτισµού, της Νεολαίας και του Αθλητισµού στη βιώσιµη ανάπτυξη της κοινωνίας»
    Τρόποι µε τους οποίους οι πιο πάνω τοµείς, υπό την αρµοδιότητα του ΥΠΠ, µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση ενεργών πολιτών και κατ’επέκταση µιας κοινωνίας δηµιουργικής και οικονοµικά βιώσιµης. Η συζήτηση εστιάστηκε σε θέµατα όπως η δηµιουργικότητα, η επιχειρηµατικότητα, η εργοδότηση και η αειφόρος ανάπτυξη.
  • ∆ιάλειµµα - Σύνολο χάλκινων πνευστών Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου
  • Συζήτηση θεµατικής ενότητας «∆ιαµορφώνοντας τον πολίτη του αύριο» Ο ρόλος της Παιδείας και του Πολιτισµού στην προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση των ανθρώπων που µετέχουν στις µαθησιακές διαδικασίες. Η συζήτηση εστιάστηκε σε θέµατα όπως η δηµοκρατία, η ενεργός πολιτότητα, η ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή.
  • Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης