Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών ιδρύθηκε από την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση το 1964 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου βάσει του νόμου 9/64 "Νόμος περί Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών". Αργότερα η νομοθεσία αυτή καταργήθηκε με τον νόμο 62/66 «Νόμος Προνοών περί Καταργήσεως του περί Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Ελληνικού Κοινοτικού Νόμου του 1964» και οι λειτουργίες του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο οποίο υπάγεται ως τμήμα.

Αποστολή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της Κυπρολογίας (δηλ. Ιστορίας, Ανθρωπολογίας, Λαϊκού Πολιτισμού, Γλωσσολογίας, Φιλολογίας και Κοινωνιολογίας), η δημοσίευση των πορισμάτων σε αυτοτελείς εκδόσεις ή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, η προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου διεθνώς και η συγκρότηση αρχείων κυπρολογικού ενδιαφέροντος.

Τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών ανατίθενται στους μόνιμους ερευνητές καθώς επίσης και σε καθηγητές πανεπιστημίων της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η εκδοτική παραγωγή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, η οποία ανέρχεται στους 175 τίτλους περίπου, απευθύνεται στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Σταθμοί της ιστορίας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών υπήρξαν η βράβευση του συνόλου του έργου του από την Ακαδημία Αθηνών καθώς επίσης και η επιμέρους βράβευση αρκετών από τις εκδόσεις του από διάφορες Ακαδημίες ευρωπαϊκών χωρών.