Μέση Εκπαίδευση

Η Μέση Εκπαίδευση αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ραγδαίας ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και έδωσε το πρώτο εύψυχο υλικό που στελέχωσε τον νεοσύστατο κρατικό μηχανισμό και τη μαγιά των πρώτων επιστημόνων της κυπριακής κοινωνίας της δεκαετίας του 60 που οδήγησαν στη θεμελίωση ενός σύγχρονου και ευημερούντος κράτους με ανοικτούς τους ορίζοντές του. Η πορεία της είναι άρρηκτα δεμένη και ταυτισμένη με την πενηντάχρονη πορεία και την ύπαρξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στη βάση σημαντικών ιστορικών γεγονότων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούσαν να καταγραφούν οι πιο κάτω περίοδοι στην πορεία της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης:

Περίοδος 1965-1974

Σημαντικοί σταθμοί θεωρούνται η καθολική εισαγωγή της υποχρεωτικής φοίτησης στο Γυμνάσιο και η υιοθέτηση, το 1972, της δωρεάν φοίτησης στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Η τουρκική εισβολή του 1974 οδηγεί στην ανάγκη αναθεώρησης των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται.

Περίοδος 1975-μέχρι σήμερα

Οι νέες πραγματικότητες τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και δομής του εκπαιδευτικού συστήματος της μέσης εκπαίδευσης προδιαγράφουν μια σειρά από αλλαγές, ώστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κυπριακής κοινωνίας. Ένα φιλόδοξο και εκτεταμένο στεγαστικό πρόγραμμα αναλήφθηκε, ώστε να αναπληρώσει τις βιαία και παρά πάσαν αρχή φυσικής δικαιοσύνης κατεχόμενες σχολικές μας μονάδες και να καλύψει τις ανάγκες των εκτοπισμένων μαθητών. Σημαντικοί σταθμοί αποτελούν η μετεξέλιξη του εξατάξιου σχολείου και η υιοθέτηση νέας μορφής λυκείου το 1978, του Λυκείου Επιλογής Μαθημάτων, η θέσπιση του περί αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες νόμου.

Βασική παράμετρος αναφοράς αυτής της περιόδου είναι οι συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο σε επίπεδο δομών όσο και περιεχομένου. Σημαντικός σταθμός αποτέλεσε η εισαγωγή από το 2000/2001 και η γενίκευση από το 2002 σε παγκύπρια κλίμακα του Ενιαίου Λυκείου. Ωστόσο η αναγκαιότητα για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και της αναβάθμισης του κύρους του απολυτηρίου του δημόσιου σχολείου επιβάλλουν την υιοθέτηση νέου ωρολογίου προγράμματος από τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Σήμερα, οι τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: την παρακολούθηση της λειτουργίας και της εργασίας των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, την παρακολούθηση της λειτουργίας και της εργασίας των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων.

Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική παιδεία και στη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει, επίσης, στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών, μέσα στα πλαίσια των νέων πολυπολιτισμικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο του 21ου αιώνα, αλλά και παγκόσμια.

Η Διεύθυνση επιδιώκει, με συστηματικό προγραμματισμό και με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη συνεχή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού, της αναθεώρησης των αναλυτικών προγραμμάτων και της συγγραφής νέων διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία να είναι συνυφασμένα με τις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της τεχνολογίας στη διδακτική πρακτική, η ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού και η στήριξη των αλλόγλωσσων μαθητών με προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και, γενικά, η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης.

Στόχος της Διεύθυνσης ΜΕ είναι η συνεχής βελτίωση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία θα διασφαλίζει, σε όλα ανεξαίρετα τα παιδιά, ίσες ευκαιρίες μάθησης για ισόρροπη ανάπτυξη στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Γι' αυτό και το όραμα που καθορίστηκε για τα επόμενα χρόνια αφορά στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, ώστε αυτοί να μπορούν να διαμορφώνονται σε ελεύθερα και δημοκρατικά σκεπτόμενα πρόσωπα, να προοδεύουν και να επιτυγχάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για επίτευξη της αποστολής και του οράματος της Διεύθυνσης, οι δύο κύριοι στρατηγικοί της άξονες αφορούν στη:
  • Διασφάλιση της ποιότητας της μέσης εκπαίδευσης, και
  • προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευσης σε όλους
Ως εκ τούτου, όλες οι σχετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται , έχουν ως απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία όλων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της κοινωνίας , ως ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες του 21ου αιώνα