Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου το 1994, δυνάμει του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου του 1994 (Ν.33(Ι)/94) που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και άρχισε να λειτουργεί από τις 2 Ιουνίου 1994, που διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, που είναι:
  • η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου,
  • η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα,
  • η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου και
  • η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει 4 Συμβουλευτικά σώματα στα οποία συμμετέχουν οργανώσεις νεολαίας και τμήματα νέων άλλων οργανώσεων. Αυτά είναι: η Πολιτική Επιτροπή, η Συνδικαλιστική Επιτροπή, η Σπουδαστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα< στο οποίο συμμετέχουν 42 οργανώσεις νεολαίας συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω.

Προγράμματα και Υπηρεσίες του ΟΝΕΚ

1. Εθελοντισμός / Συμμετοχή

Ομάδα Εθελοντών Νέων
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αναγνωρίζοντας το ρόλο της εθελοντικής προσφοράς, τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, όσο και στην καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης και κοινωνικής αλληλεγγύης, δημιούργησε «Ομάδας Εθελοντών Νέων» συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην προώθηση του εθελοντισμού ανάμεσα στους νέους.

Πρόγραμμα Erasmus+
Μέσω του Προγράμματος «Erasmus+», νέοι μεταξύ 17 – 30 ετών έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε εθελοντική βάση , για περίοδο από 2 μέχρι και 12 μήνες σε τοπικό δημόσιο φορέα ή μη κυβερνητική οργάνωση στο εξωτερικό, η οποία ασχολείται με θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά.

Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας
Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη αναπτύχθηκε ραγδαία ο θεσμός των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η λειτουργία του θεσμού στην Κύπρο ξεκίνησε περί τα τέλη του 2001 – αρχές του 2002, με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ONEK. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας αποτελούν μια δομή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης και διαλόγου της νεολαίας με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές. Δίνει παράλληλα τη δυνατότητα σε ομάδες νέων και Οργανώσεις Νεολαίας – Μαθητικές, Φοιτητικές, Εθελοντικές, Κοινωνικές, Πολιτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές καθώς και σε άτυπες ομάδες νέων – να έχουν ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του Δήμου ή της Κοινότητάς τους.

2. Δημιουργική Απασχόληση

Πολύκεντρα Νεολαίας.
Ο Οργανισμός έχει εντάξει στις προτεραιότητες του τη δημιουργία Πολυκέντρων Νεολαίας, έχοντας σαν στόχο οι νέοι να αξιοποιούν σωστά και δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο στους χώρους αυτούς. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης των νέων, οι οποίοι συμβάλλουν στην κινητοποίηση τους για συμμετοχή στα κοινά. Στους χώρους των Πολυκέντρων λειτουργούν εργαστήρια από επαγγελματίες εκπαιδευτές. Το πρώτο Πολύκεντρο Νεολαίας λειτουργεί το 2005 στην Λευκωσία. Ακολουθεί η λειτουργία του Πολυχώρου Λεμεσού, και το 2009 λειτουργεί το Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου.

Παιγνιοθήκες
Είναι οργανωμένοι χώροι με παιχνίδια, όπου παιδιά ηλικίας 4-12 χρόνων και παιδιά/ έφηβοι με ειδικές ανάγκες, μπορούν να παίζουν ατομικά ή σε ομάδες, με τη συμμετοχή προσωπικού/ συνεργατών του Οργανισμού, αλλά και των γονιών τους, Δωρεάν! Σήμερα λειτουργούν 6 Παιγνιοθήκες παγκύπρια, σε χώρους που παραχωρούνται από τους Δήμους αντίστοιχα.

3. Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Πρωτοβουλίες Νέων
Το 2008 τέθηκε σε εφαρμογή το συγκεκριμένο Πρόγραμμα το οποίο αφορά σε επιχορηγήσεις Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από νέους και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου, καθώς και η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού.

Erasmus+
Ο ΟNEK είναι η Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση του εν λόγω Προγράμματος και συγκεκριμένα του τομέα της Νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης. Το “Erasmus+” προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για Κινητικότητα ατόμων από όλους τους τομείς προς άλλες συμμετέχουσες χώρες για σκοπούς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Εθελοντισμού και ανταλλαγών νέων, συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων / Οργανισμών Εκπαίδευσης / Κατάρτισης / Νεολαίας και άλλων σχετικών Οργανισμών από τις συμμετέχουσες χώρες. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτομίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών και δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς ενδιαφέροντος του Προγράμματος.

Νεανική Επιχειρηματικότητα
Ο ΟΝΕΚ στηρίζει ενεργά το εν λόγω Πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης), ως ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους και νέες, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

4. Πληροφόρηση

ΚΕΠΛΗ
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων λειτουργούν με βάση τα πρότυπα των Youth Information Centres της Ευρώπης και τους κανόνες του European Youth and Information Counseling Agency (ERYICA). Βασικός σκοπός των κέντρων είναι να παρέχουν την πρώτη γενική πληροφόρηση σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Παράλληλα, στόχος τους είναι να καθοδηγήσουν τους νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που τους παρουσιάζονται. Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση, μέσω διαφόρων τρόπων παρέμβασης, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες (Νομικές συμβουλές, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ψυχολογική στήριξη). Όλες οι Υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. Επιπλέον στο χώρο υπάρχει ΕΛΕΥΘΕΡΗ πρόσβαση στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & χρήση Η/Υ, γίνεται Ενημέρωση και Καθοδήγηση για τα προγράμματα και υπηρεσίες του ΟΝΕΚ, πραγματοποιούνται σεμινάρια/εργαστήρια και άλλες ψυχαγωγικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για νέους αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του Eurodesk Κύπρου. Κύριος στόχος Το Eurodesk Κύπρου σκοπός του είναι, η παροχή πληροφόρησης σχετικά με Ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους νέους και άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία. Το Eurodesk χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το Πρόγραμμα Erusmus+ και λειτουργεί σε 33 ευρωπαϊκές χώρες. Με το Eurodesk, δίνεται η ευκαιρία για άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς πληροφορίες, σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: εργασία, σπουδές, κινητικότητα, εθελοντισμό, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, μη τυπική μάθηση κ.α.

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ο ΟΝΕΚ λειτουργεί μια σειρά από προγράμματα που στόχο έχουν να βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοκοινωνικών θεμάτων. Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών είναι η Γραμμή Επικοινωνίας Στήριξης και Συμβουλευτικής 1410 και η Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου οι οποίες απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να πάρουν υπεύθυνες απαντήσεις για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, αλλά και για πιο σύνθετα θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, θέματα σεξουαλικότητας, διατροφικές διαταραχές κ.α. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ μέσω των οποίων παρέχεται στήριξη και συμβουλευτική σε νεαρά άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους. Απευθύνονται επίσης σε παιδιά, έφηβους και νεαρά άτομα που θέλουν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ανησυχίες εμπιστευτικά με κάποιο εξειδικευμένο Σύμβουλο. Τα Κέντρα Πρόληψης «Μικρή Άρκτος» Λεμεσού και Λευκωσίας μέσω των οποίων προωθείται η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση των προστατευτικών παραγόντων και ο περιορισμός των παραγόντων εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν το άτομο στη χρήση ουσιών, σε μια εξαρτητική σχέση ή δραστηριότητα και οποιαδήποτε βλαπτική ή και παραβατική συμπεριφορά. Το Πρόγραμμα «Ασφαλούς Νυχτερινής Διασκέδασης» (Safer Nights), το οποίο δραστηριοποιείται σε χώρους που συχνάζουν οι νέοι κατά τις νυχτερινές τους εξόδους. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την κατάχρηση αλκοόλ κατά τη νυχτερινή διασκέδαση, είτε αυτές αφορούν τροχαία δυστυχήματα είτε αυτές αφορούν επιθετικές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών λειτουργούν οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μέσω του Προγράμματος παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε νέους μέχρι 35 ετών, με στόχο να μπορέσουν να κάνουν όσο το δυνατό πιο ορθές εκπαιδευτικές κι επαγγελματικές επιλογές. Επίσης παρέχονται Νομικές Υπηρεσίες. Βασικά έχουν ως αντικείμενο τους την παροχή πρώτης νομικής συμβουλής σε νέους έως 35 χρονών για οποιοδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει, καθώς και η ενημέρωση τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά απορρέουν από το Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο.

6. Παροχές προς τους νέους

Ευρωπαϊκή Κάρτας Νέων
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων εξακολουθεί να λειτουργεί. Βασικά είναι εκπτωτική κάρτα για νέους από 13 μέχρι 30 χρόνων και εξασφαλίζει εκπτώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε άλλες 42 χώρες της Ευρώπης. Οι σκοποί και επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αφορούν στην ευημερία, στην προστασία των Νέων, στην κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξή τους και την ενθάρρυνση της διακίνησής τους.

Ξενώνας Νέων
Ο Ξενώνας Νέων λειτουργεί στη Λευκωσία από το 2011. Στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο κτίριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσαλινιώτισσας στην εντός των τειχών πόλη. Σ’ αυτό μπορούν να φιλοξενούνται μέχρι και 20 άτομα.